Všeobecné obchodné podmienky

Vítame Ťa na internetovom portály Infora. Jeho využívaním súhlasíš s nižšie uvedenými pravidlami, ktoré tvoria Dohodu o pravidlách a podmienkach používania Internetového portálu medzi Nami - prevádzkovateľom a Tebou - používateľom.

Posledná revízia: 13.01.2017

Výklad základných pojmov

1. „Internetový portál“ je Naša internetová stránka, resp. www.infora.sk
2. „Pravidlá“ sú ustanovenia tejto Dohody o pravidlách a podmienkach používania Internetového portálu v znení neskorších zmien a doplnení.
3. „My“ sme obchodná spoločnosť BC&MC s.r.o., Rezedová 17, Bratislava, 82101, IČO: 35778962, IČDPH: SK2020255864, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava II, oddiel Sro, vložka č. 3866/1999, ktorá je prevádzkovateľom internetového portálu Infora.
4. „Ty/Používateľ“ si registrovaný/ná užívateľ/ka Internetového portálu, ktorý/á Použil/a alebo Používa náš Internetový portál
5. „Niekto“ alebo „Ostatní“ je ďalšia osoba/by odlišná/ní od Teba.
6. „Príspevok“ je príspevok akéhokoľvek znenia (napr. názor, vyhlásenie, kritika, postoj, komentár, vyjadrenie, obrázok, fotografia, videoklip alebo akýkoľvek iný obsah), ktorý si Ty pridal/a na Internetový portál
7. „Obsah“ je akýkoľvek iný obsah Internetového portálu ktorý sa od Príspevkov odlišuje
8. „Použitím“ alebo „Používaním“ je uverejňovanie Tvojho Príspevku/kov na Náš Internetový portál alebo akákoľvek iná činnosť s ňou súvisiaca (prehliadanie a pod.).
9. „Službou“ rozumieme možnosť Používania Internetového portálu a jej sprístupnenie voči Tebe a Ostatným. Služba je bezplatná, s výnimkou sekcií alebo služieb na Internetovom portály, kde je uvedená cena.
10. „Registrácia“ je vytvorenie Tvojho užívateľského účtu a užívateľského mena na Internetovom portály
11. „Registrovaným/ou“ sa Ty ako užívateľ/ka stávaš až Registráciou na Internetovom portály, pričom ako Registrovaný/á si vytváraš vlastné užívateľské meno a heslo vrátane mailovej adresy
12. „Zrušenie Registrácie“ je ukončenie, znemožnenie Tvojho Používania Internetového portálu prostredníctvom Tvojho užívateľského účtu a vymazanie Tvojich údajov z účtu.
13. „Admin“ je užívateľ/ka ako Ty, akurát s väčšími právomocami týkajúcimi sa administrácie na Internetovom portály ale nezastupuje Nás, ani nie je oprávnený/á vystupovať v Našom mene a konať za Nás.
14. Hlavný admin stránky je užívateľ/ka ako Ty, akurát s väčšími právomocami týkajúcimi sa administrácie na Internetovom portály zastupuje Nás, je oprávnený/á vystupovať v Našom mene a konať za Nás.
15. „Pravidlá“- všeobecne záväzné ustanovenia, ktoré musíš ako Používateľ Internetového portálu dodržiavať
16. Všetky vyššie uvedené pojmy a definície sú v Pravidlách použité v potrebnom gramatickom tvare, teda ak je niekde uvedené, že nejaká povinnosť je „Naša“, tak túto povinnosť máme „My“, a ak sa nejaký zákaz týka „Teba“, tak nie je povolené, aby si to „Ty“ robil/a, a pod. Rovnako tak, ak je niekde uvedené, že „si povinný/á“, znamená to, že „Ty si povinný/á“, a ak „sme oprávnení“, znamená to, že „My máme právo“ niečo vykonať a pod.

Všeobecne o pravidlách

17. Pravidlá, ktoré uvádzame sú právne záväznou dohodou medzi Tebou a Nami. Pred používaním Internetového portálu si povinný/ná prečítať si pravidlá a následne sa nimi riadiť. Prvým Použitím Internetového portálu vyhlasuješ, že si tieto Pravidlá pozorne prečítal/a, súhlasíš s nimi nemáš výhrady, si nimi viazaný/á, a zaväzuješ sa dodržiavať ich a budeš sa nimi riadiť, rovnako ako sa zaväzuješ dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa nachádzaš) a dobré mravy a zaväzuješ sa, že nebudeš v súvislosti s Používaním Internetového portálu robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito Pravidlami.
18. Ak s Pravidlami nesúhlasíš, nesmieš Použiť internetový portál, a v prípade, ak si už Registrovaný/á, si povinný/á požiadať Nás o Zrušenie Registrácie
19. V prípade že máš menej ako 18 rokov, čestne vyhlasuješ, že súhlas s Pravidlami a Tvojím Používaním Internetového portálu vyslovil Tvoj rodič alebo iný zákonný zástupca.
20. Tieto Pravidlá týkajúce sa Používania Internetového portálu sú v správe s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom akýkoľvek spor či konanie súvisiace, týkajúce sa alebo vyplývajúce z Používania Internetového portálu bude prebiehať na súde Slovenskej republiky nachádzajúcom sa v obvode Nášho sídla.
21. Tvoj užívateľský účet, jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenosné, nededia sa a viažu sa výlučne na Tvoju osobu a s týmto súhlasíš
22. Ak sa niektoré ustanovenia týchto Pravidiel stanú alebo budú vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, použije sa namiesto nich iná zodpovedajúca právna úprava podľa pôvodného zmyslu týchto ustanovení, pričom ostatné ustanovenia Pravidiel zostávajú v platnosti a vykonateľné.
23. Názvy a časti týchto Pravidiel sú vytvorené kvôli ich prehľadnosti a nemajú žiadny právny účinok.
24. Súčasť Pravidiel sú aj pravidlá a podmienky Používania jednotlivých častí Internetového portálu (skôr technického charakteru) uvedené priamo v danej konkrétnej časti.
25. Pravidlá môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách s rovnakým obsahom, ale rozhodujúca bude verzia je slovenská a jej znenie Pravidiel. 

Zmena pravidiel

26. Bez toho aby sme Ťa dopredu upozornili alebo dali Ti inou formou vedieť môžeme zmeniť alebo doplniť Pravidlá. Je preto dôležité aby si si ich z času na čas prečítal/la a aby si si bol/la istý/tá, že aj naďalej využívaš Internetový portál v ich súlade nakoľko si týmito Pravidlami viazaný/á a zaviazal/a si sa akceptovať aj ich prípadné zmeny a doplnenia.
27. Zmena alebo doplnenie Pravidiel na Internetovom portály, ku ktorým sa kedykoľvek dostaneš pomocou odkazu na hlavnej stránke, nadobúda účinnosť jej zverejnením. Tvoje ďalšie Používanie Internetového portálu po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo doplnenia považujeme, že so zmenami a doplnením Pravidiel súhlasíš. Ak so zmenou alebo doplnením nesúhlasíš, si povinný/á ukončiť Používanie Internetového portálu a ak si Registrovaný/á, požiadať Nás o Zrušenie Registrácie.

Naše práva a povinnosti

27. Nezodpovedáme za obsah Príspevkov ani za diskusie a ich obsah vo fóre a chate na Internetovom portály, taktiež nezodpovedáme za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Tebou a ostatnými. Sme oprávnení nezverejniť Obsah alebo Tvoj príspevok, alebo príspevok ostatných, obmedziť alebo zamedziť prístup Používateľov k Obsahu alebo Príspevkom Používateľa, pokiaľ je takýto Obsah alebo Príspevky vyhodnotený ako sporný alebo porušujúci Podmienky alebo Osobitné podmienky.
28. Tvoj Príspevok je vyjadrením Tvojho osobného názoru, nie Nášho názoru a je Tvojím konaním, preto si zaň priamo a výlučne osobne zodpovedný/á len Ty sám/sama. Použitím Internetového portálu súhlasíš a zaväzuješ sa, že v prípade, ak Nám v dôsledku Tvojho Príspevku vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, v celom rozsahu Nás odškodníš, a to bez ohľadu na jej výšku a na to, či si konal/a úmyselne alebo z nedbanlivosti, či si škodu spôsobil/a Ty sám/sama, alebo v spolupráci s Ostatnými a pod.
29. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by Tebe alebo Ostatným mohla byť spôsobená v súvislosti s Používaním Internetového portálu alebo Službou.
30.V prípade chýbajúceho obsahu Tvojho Príspevku alebo chýbania Príspevku samotného nenesieme za tieto žiadnu zodpovednosť.
31.Vyhradzujeme si právo vymazať každý príspevok odkazujúci na reklamu, ktorá nebola s nami vopred dohodnutá a o ktorej sme neboli vopred oboznámení alebo s ktorou nesúhlasíme.
31 Neposkytujeme Ti záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru a Internetového potrálu. Nezodpovedáme za akúkoľvek škodu, ktorá by Ti mohla byť spôsobená v súvislosti s používaním našich Služieb a Internetového portálu.
32.Máme právo kedykoľvek zrušiť Tvoju registráciu, a to aj bez uvedenia dôvodu. Máme právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na serveri a Internetovom portály na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Máme právo kedykoľvek odstaviť server a internetový portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
33.Vyhradzujeme si právo sledovať a kontrolovať všetky Príspevky, aby bol zabezpečený ich súlad s platným právom a Pravidlami a právo meniť ich, odstraňovať, ak to bude potrebné, na toto Nám dávaš plnú moc, aby sme tak urobili na základe nášho výlučného rozhodnutia alebo v prípadoch uvedených v Pravidlách, a to aj bez toho, aby sme to oznámili Tebe alebo Ostatným.

Administrácia príspevkov a ich kontrola

34.Nieje možné, aby sme z technických a personálnych dôvodov pri obrovskom množstve Príspevkov odpovedali na všetky Tvoje otázky, žiadosti, sťažnosti a pod. týkajúce sa Príspevkov, Internetového portálu alebo Služby.
35.Súhlasíš s tým, že (okrem iných oprávnení uvedených v iných častiach Pravidiel) sme oprávnení archivovať kópie akýchkoľvek Tvojich Príspevkov.
36. V prípade porušenia alebo hrozby porušenia pravidiel Sme oprávnení upozorniť Ťa a sme opravnení zasahovať v takýchto prípadoch do Príspevkov medzi Tebou a Ostatnými (okrem iného napr. zmazaním Príspevku a/alebo zablokovaním diskusného fóra, jeho časti, Zrušením Registrácie a pod.). 

Sťažnosti

37. Všetky Tvoje Príspevky musia byť vytvorené v súvislosti s Pravidlami. Je Tvojou povinnosťou Pravidlá dodržiavať.
38. Nie sme zodpovední za Tvoje príspevky a ani za následky nimi spôsobené ale napriek tomu máme záujem na zmierlivom urovnávaní sporov.
39. Vyhradzujeme si právo viesť urovnávanie sporov, nie sme však povinní, urovnávať spory spôsobené Príspevkom uverejneným na Internetovom portály medzi Tebou a Niekým.

Registrácia a jej zrušenie

40. Na Používanie Internetového portálu je potrebná Registrácia.
41. Registráciou sa zaväzuješ poskytnúť Nám pravdivé, správne a aktuálne údaje o Tebe a taktiež ich takéto udržiavať
42. Registráciu môžeme odmietnuť alebo ju Zrušiť v prípade, ak máme podozrenie, že sa vydávaš za Niekoho iného, Tvoje užívateľské meno je chránené platným právom (napr. ochranná známka, obchodné meno a pod.), je reklamou (napr. www.názovnejakejwebstránky.sk) alebo je vulgárne, urážlivé alebo na základe Nášho rozhodnutia.
43. Tvoje osobné údaje neposkytneme Ostatným s výnimkou uvedenou v týchto Pravidlách (napr. pri Sťažnostiach) alebo Zásadách ochrany osobných údajov (sú súčasťou týchto Pravidiel) resp. ak Nám tak ukladá platné právo.
44. Použitím Internetového portálu Nám udeľuješ úplne dobrovoľne a bezplatne, bez akéhokoľvek vecného, časového, územného či iného obmedzenia:

a. súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov ako prevádzkovateľovi, so spracúvaním Tvojich údajov (osobných aj iných, napr. IP adresa Tvojho počítača a časy prístupov – logy, a pod.) požadovaných pri Používaní Internetového portálu alebo pri Registrácii, a to aby sme si ich mohli zaradiť do Nášho informačného systému, mohli Ti občas poslať oznámenie týkajúce sa Internetového portálu, prípadne ich poskytnúť inej osobe v súlade so zákonom a týmito Pravidlami, a taktiež aby sme ich mohli uverejňovať v prípade potreby v súlade s Občianskym zákonníkom. Svoj súhlas, ktorý si Nám dal, môžeš kedykoľvek písomne odvolať formou doporučeného listu, to však má za následok Zrušenie Tvojej Registrácie.
b. súhlas v zmysle zákona o elektronických komunikáciách, že od Nás môžeš občas dostať oznámenia elektronickou poštou (napr. o novinkách na Internetovom portály).
c. súhlas v zmysle Občianskeho zákonníka, s použitím Tvojej podobizne, písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa Teba alebo Tvojich prejavov osobnej povahy bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela (napr. na fotoalbumy).
d. vyhlásenie, že osoby, ktoré sú zachytené na dielach alebo obsahu tvoriacom Príspevok, vyslovili bezplatný súhlas s tým, aby s dielom alebo obsahom Príspevku bolo naložené všetkými spôsobmi uvedenými v týchto Pravidlách, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním Tvojho Príspevku na Našom Internetovom portály ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuješ sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla (napr. na fotografie Tvojich kamarátov).
e. licenciu (sublicenciu, ak autorom je osoba odlišná od Teba) k zverejneniu autorského diela, resp. iného obsahu chráneného Autorským zákonom a platným právom, ak ho Tvoj Príspevok obsahuje.
f. vyhlásenie, že si jediným/ou autorom/kou diela, resp. iného obsahu Príspevku chráneného Autorským zákonom a platným právom alebo že si od autora/autorov diela získal/a oprávnenie (licenciu) k použitiu diela v rozsahu podľa týchto Pravidiel, vrátane práva poskytnúť Nám sublicenciu; a že v tomto diele resp. inom obsahu Príspevku neboli žiadnym spôsobom použité diela alebo iné práva Ostatných ani ich časti, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním diela alebo iného obsahu Tvojho Príspevku na Našom Internetovom portály ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuješ sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla.
Predchádzajúce ustanovenia platia rovnako aj na tretie osoby, Nami poverené výkonom určitých činností a práv, ktoré si Nám poskytol/la.

45. Žiadame Ťa, aby si neuverejňoval/a Príspevky obsahujúce Tvoje osobné údaje ani iné údaje, ktorých zneužitie by Ti mohlo spôsobiť ujmu alebo škodu (týka sa to najmä rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, pasu, čísla platobnej alebo kreditnej karty, adresy, telefónneho čísla, hesiel a pod.).
46. Nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré Nám poskytneš prostredníctvom internetu a e-mailových správ, ani za ich kontrolu a to, ako používajú Tvoje údaje získané od Teba Ostatní, preto by si mal/a byť opatrný/á pri výbere údajov, ktoré poskytneš prostredníctvom Internetového portálu.
47. Nenesieme zodpovednosť za obsah správ poslaných Ostatným, a preto sme oslobodení od všetkých záväzkov súvisiacich s obsahom informácií, ktoré môžeš dostať od Ostatných.
48. Máme právo zrušiť Tvoju Registráciu a sme oprávnení urobiť to kedykoľvek, jednostranne, s okamžitou účinnosťou, a to aj bez uvedenia dôvodu, a bez oznámenia. Urobíme to len výnimočne, avšak musíš rešpektovať, že Náš Internetový portál nie je verejné fórum s bezhraničnou slobodou prejavu, ale naopak priestor, ktorý sme vytvorili My, spravujeme ho a ktorý Ti poskytujeme na to, aby si ho Používal/a v rámci platného práva a týchto Pravidiel.
49. Ak sa dozvieme že porušuješ právo a pravidlá zrušíme Tvoju Registráciu okamžite
50. Aj po Zrušení Registrácie sme oprávnení ponechať Tvoje Príspevky a Tvoje užívateľské meno uverejnené na Internetovom portály na neobmedzený čas a s týmto súhlasíš
Ochrana autorského práva, duševného vlastníctva a iných práv
51. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah Príspevkov, nezodpovedáme ani za prípadné porušovanie autorských práv, práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom Príspevkov na Internetovej stránke. Zaväzuješ sa, že:

a. nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah chránený autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,
b. budeš rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva Ostatných, a nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva,
c. nebudeš odstraňovať informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach obsiahnuté na Internetovej stránke,
d. nebudeš v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platným právom.

52. Nemáme možnosť kontroly vecí, ktoré sú obsahom Tvojho Príspevku, s platným právom, preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za veci (napr. ich vady, protiprávny pôvod a pod.), ktoré sú obsahom Príspevkov, resp. ktoré predávaš alebo ktoré kupuješ prostredníctvom určitých sekcií Internetovej stránky, ktoré slúžia výlučne na výmenu kontaktných údajov medzi Tebou a Ostatnými.
Tvoje povinnosti, vyhlásenia a súhlasy
56. Si zodpovedný/á za to, aby si sa pri skončení Používania Internetového portálu odhlásil/a, aby žiadna iná osoba nemohla Používať Internetový portál pod Tvojím užívateľským menom.
57. Si sám/sama výlučne zodpovedný/á za utajenie Tvojho užívateľského účtu a hesla a akékoľvek použitie alebo činnosť užívateľov, ktorí používajú Tvoj užívateľský účet. Súhlasíš s tým, že Nám bezodkladne oznámiš neoprávnené použitie Tvojho užívateľského účtu a že sa uistíš, že si sa odhlásil/a z Tvojho účtu na konci každého Používania Internetového portálu.
58. Súhlasíš a zaväzuješ sa, že nebudeš:

a. uverejňovať Príspevky ani odkazy na akékoľvek internetové stránky obsahujúce vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči Ostatným, Príspevky propagujúce, podnecujúce alebo obhajujúce potláčanie základných práv a slobôd, násilie, fanatizmus, rasizmus, diskrimináciu, hanobenie skupín obyvateľstva, rasovú, jazykovú, pohlavnú, náboženskú, politickú, sociálnu, národnostnú a etnickú neznášanlivosť, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, ani žiadny iný obsah v rozpore s platným právom,
b. uverejňovať Príspevky, ktoré obsahujú neoverené, zavádzajúce, klamlivé, nepravdivé alebo pravdu skresľujúce informácie alebo akékoľvek iné (aj pravdivé) údaje, ktoré sú alebo by mohli byť spôsobilé privodiť ujmu Ostatným (napr. v dôsledku poškodenia ich dobrého mena, povesti a pod.),
c. uverejňovať Príspevky majúce charakter spamu, hoaxu alebo warezu,
d. uverejňovať Príspevky obsahujúce informácie o osobných údajoch Niekoho iného bez jeho súhlasu,
e. uverejňovať Príspevky s rovnakým (duplicitným), nezrozumiteľným alebo nezmyselným obsahom,
f. uverejňovať Príspevky obhajujúce alebo navádzajúce k porušovaniu platného práva, dobrých mravov alebo týchto Pravidiel,
g. uverejňovať inzerciu, propagovať ani šíriť reklamu, zverejňovať Príspevky ani odkazy na iné internetové stránky nesúvisiace s obsahom Internetovej stránky a odkazy na komerčné internetové stránky (neplatená reklama), a to s výnimkou Nami určených prípadov a s výnimkou osobných odporúčaní na základe Tvojich skúseností,
h. uverejňovať Príspevky propagujúce služby iných osôb, ktoré sú Našou konkurenciou,
i. uverejňovať Príspevky ohovárajúce, obťažujúce alebo vnucujúce Tvoje osobné názory Ostatným,
j. uverejňovať Príspevky obmedzujúce alebo brániace Ostatným v Používaní Internetového portálu alebo Príspevky, ktoré vystavujú alebo môžu vystaviť Ostatných poškodeniu alebo vzniku akejkoľvek zodpovednosti,
k. brániť v diskusii na Internetovom portáli Ostatným, ani ju narúšať,
l. narúšať alebo poškodzovať poskytovanie Služby alebo Internetový portáu, servery, siete a pod. spojené so Službami či Internetovým portálom, uverejňovať či používať softvérové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory alebo programy, ktoré môžu prerušiť, obmedziť alebo zastaviť poskytovanie Služby alebo funkčnosť počítačového softvéru alebo hardvéru, alebo telekomunikačného zariadenia;
m. vytvárať alebo zrkadliť Internetovú stránku ani jej časť, bez Nášho predchádzajúceho písomného súhlasu,
n. používať verejné proxy servre a iné anonymizačné služby, ktoré môžu byť zneužité k útoku na Internetový portál alebo Službu,
o. používať automatické skripty pre zber informácií alebo inak pôsobiť na prevádzku Internetovej stránky a Služby,
p. zbierať e-mailové adresy alebo iné kontaktné informácie od Ostatných za akýmkoľvek účelom,
q. spracúvať osobné údaje o Niekom inom alebo ich uverejňovať na Internetovom portáli,
r. žiadnym spôsobom poškodzovať Nás a Naše dobré meno a povesť,
s. sa pri Používaní Internetového portálu vydávať za inú fyzickú osobu, alebo právnickú osobu,
t. vytvárať viac ako jednu Registráciu, Registrovať sa pod viac ako jedným užívateľským menom, Registrovať sa ako Niekto iný alebo Registrovať sa v mene Niekoho iného,
u. Používať Internetový portál ako Niekto iný ani pod menom Niekoho iného,
v. zúčastňovať sa súťaží organizovaných Nami alebo na Našom Internetovom portáli, v ktorých je výhrou vecná alebo iná cena; a ak toto pravidlo porušíš, súhlasíš s nezaradením do takejto súťaže alebo s vylúčením z nej. Týka sa jedine fyzických osôb, ktoré sú v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu s Nami), a tiež všetkých ich rodinných příslušníkov, a rovnako tak aj osôb a zamestnancov osôb podieľajúcich sa na zabezpečení, sponzorovaní či organizácii súťaží a ich rodinných příslušníkov
w. obchádzať vyššie uvedené zákazy.

59. Ďalej súhlasíš s tým, že:

a. na Internetovom portáli Ti môže byť zobrazovaná reklama a odkazy na iné internetové stránky a zdroje (Takéto odkazy a obsah na nich prístupný nie je Nami kontrolovaný a nie sme zaň zodpovední. Odkaz na ňu, pripojenie sa na ňu alebo jej používanie neznamená jej schválenie z Našej strany. Ak si sa rozhodol opustiť Internetový portál a vstúpiť na stránku tretej strany, robíš tak na vlastné riziko a mal by si si byť vedomý toho, že tieto Pravidlá pre ňu neplatia.),
b. máme všetky oprávnenia dané nám týmito Pravidlami a platným právom a výkonu týchto práv sa podriadiš,
c. pokiaľ máš podozrenie, že Niekto porušuje tieto Pravidlá, oznámiš nám to,
d. Používanie Internetového portálu je povolené len na Tvoje osobné účely jej Používanie na iný účel je bez nášho súhlasu zakázané, a to s výnimkou Nami určených prípadov,
e. nemáš za Tvoje Príspevky na Internetovom portáli právo na žiadnu odplatu, ani autorskú odmenu a pod.,
f. akékoľvek Tvoje otázky, pripomienky, návrhy, nápady, námety alebo iné informácie o Internetovom portáli alebo Službe („návrhy“), adresované Nám, nie sú dôverné a môžu sa stať Naším majetkom. Vlastníme výhradné práva, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, a máme nárok na neobmedzené využívanie a šírenie týchto návrhov pre akýkoľvek účel, komerčný alebo iný, bez Tvojho nároku na odplatu.
Používanie akéhokoľvek Obsahu Internetového portálu a Príspevkov na nej uverejnených, je povolené len na osobné účely. Akákoľvek dispozícia s nimi (používanie, uverejnenie, kopírovanie a pod.) na iný účel je je bez Nášho predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázaná.

Načítavam