Veľa ľudí sa  nás pýtalo kde si dať vycvičiť vodiaceho alebo asistenčného psíka. Vedeli ste dokonca o možnosti preplatenia cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny?  Viac sa dozviete v rozhovore s pani Katarínou Kubišovou,  ktorá nám predstaví činnosť organizácie Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy.

 

Pani Kubišová, predstavte nám prosím vaše združenie, čomu sa venujete.

      OZ Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím stať sa samostatnejšími vďaka pomoci psov so špeciálnym výcvikom. Máme vlastný, účelový chov plemena labradorský retríver, v ktorom sa nám každoročne narodí cca 20 – 25 šteniat.

      Prvý rok strávia šteniatka v rodinách vychovávateľov a po dovŕšení prvého roku života sa hodnotia ich zdravotné a povahové predpoklady stať sa pomocníkom pre človeka so zdravotným postihnutím. Väčšina psov, ktoré cvičíme, sú určené pre ľudí so zrakovým postihnutím, ale na požiadanie vieme vycvičiť aj asistenčného psa – pre ľudí s telesným postihnutím alebo signálneho psa – pre ľudí so sluchovým postihnutím.

 

 

Všimli sme si, že ako jediná organizácia na Slovensku máte certifikát Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov (International Guide Dog Federation), čo to znamená?

     Členom International Guide Dog Federation sa môže stať iba tá organizácia, ktorá spĺňa prísne medzinárodné štandardy. Tie zahŕňajú všetky postupy od administratívnych (napr. vedenie záznamov o psoch a vrhoch, postup pri žiadosti o vodiaceho psa, postup riešenia sťažností a odvolaní , atď.), cez štandardy v oblasti vzdelávania odborných pracovníkov a technického zabezpečenia, až po tie odborné v oblasti welfare, veterinárnej starostlivosti o psov, povinných veterinárnych vyšetrení a zákrokov, chovu (výberu chovných jedincov, starostlivosti o nich aj šteňatá), výchovy (prípravy šteniat), hodnotení a výberu vhodných psov do výcviku, metodiky výcviku, práce s klientom a tyflokynológie.

      Napĺňanie štandardov je preverované každých 5 rokov auditom a naša škola už úspešne absolvovala tri take to audity. Všetci audítori sa zhodli, že napriek ťažkým podmienkam v oblasti financovania a technického zázemia na Slovensku naša škola produkuje, cvičí a odovzdáva klientom psy v nadpriemernej kvalite.

 Ľuďom s akým znevýhodnením sú vaše psíky určené 

     Náš účelový chov je určený pre sociálnu prácu. To znamená, že výberom vhodných rodičov dosahujeme to, že naše psy majú miernu empatickú povahu a sú ľahko ovládateľné, aby ich zvládol aj človek so zdravotným hendikepom. Jedince z tohto chovu, ktoré spĺňajú zdravotné a povahové predpoklady, zaraďujeme do výcviku a stanú sa z nich pomocníci pre ľudí so zdravotným postihnutím.

      Títo pomocníci sú v legislatíve definovaní ako kompenzačná pomôcka, pod súhrnným názvom psy so špeciálnym výcvikom. Konkrétne ide o vodiaceho, asistenčného a signálneho psa.
Vodiaci pes pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím najmä v oblasti mobility a orientácie, to znamená, že podľa pokynov svojho nevidiaceho majiteľa vyhľadáva v priestore orientačné body a bezpečnú trasu pri presune z miesta na miesto. Asistenčný pes zabezpečuje osobe s telesným postihnutím pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri prinesení určitých predmetov, prezliekaní, polohovaní, otváraní a zatváraní dverí, pri privolaní pomoci a podobne. Signálny pes pomáha osobe so sluchovým postihnutím rozlišovať zvukové signály, ktorými sú najmä signalizácia pri dverách, telefón, plač dieťaťa, ľudské hlasy, budík, upozornenie v nebezpečenstve, volanie mena a podobne.

 

 

Vieme, že pre toto poslanie musí psík spĺňať veľa požiadaviek a je veľmi dôležitý nielen zdravotný stav ale aj povaha, vy dokonca máte vlastnú chovnú stanicu ?

      Na výcvik vodiacich psov sa v začiatkoch (cca rok 1995), na Slovensku používali sučky s preukazom pôvodu najmä plemien labradorský retríver a nemecký ovčiak. Na základe dlhoročných skúseností zo zahraničia sme sa však rozhodli investovať do účelového chovu a v roku 2006 sme založili vlastný chov s jednou chovnou sučkou z účelového chovu v Austrálii.

      V súčasnosti sa môžeme pochváliť 6 kvalitnými chovnými sučkami plemena labradorský retríver z línií účelových chovov Austrálie, USA a Francúzska. Napriek prvotným neúspechom a vyšším nákladom, sprevádzajúcim vlastný chov, môžeme s odstupom času zhodnotiť, že vrodené povahové aj zdravotné predpoklady na prácu vodiaceho psa sú v účelovom chove ďaleko vyššie ako u jedincov z bežných chovných staníc.

 

 

 

To najdôležitejšie, čo mnohí nevedia je, že na takéhoto psíka je príspevok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Môžete nám povedať ako by mal človek alebo rodina zdravotne znevýhodneného postupovať ak by mali záujem o psíka z vašej školy a zároveň aj o príspevok?

     Ľudia so zrakovým, sluchovým a telesným postihnutím majú podľa miery postihnutia a výšky príjmu nárok na príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky – v tomto prípade psa so špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný alebo signálny pes) a na zácvik s kompenzačnou pomôckou. To, či má človek nárok na príspevok sa dá overiť na príslušnom oddelení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Najjednoduchšou cestou, ako postupovať, je však kontaktovať našu školu (viragova@vodiacipes.sk), kde záujemcu oboznámime nielen s podrobnosťami súvisiacimi s vlastníctvom psa so špeciálnym výcvikom, ale aj s administratívnym postupom pri žiadosti o príspevok z ÚPSVaRu.

 

 

Veľmi dôležitý je prvý rok psíka, a tu sa môže zapojiť aj verejnosť a pomáhať s výchovou šteniatka. Myslíme si, že je veľa ľudí, ktorých táto možnosť osloví -povedzte nám viac o projekte „Výchova“.

      Projekt Výchova je určený ľuďom – dobrovoľníkom, ktorí nám chcú pomôcť s výchovou budúceho vodiaceho psa. Celosvetovým trendom je, že šteniatkam do jedného roka sa venujú dobrovoľníci (aj nekynológovia) pod dohľadom koordinátorov – odborných pracovníkov. Úlohou týchto dobrovoľníkov – vychovávateľov je zabezpečiť šteniatku prežitie šťastného detstva s tým, že ho naučia, čo je dovolené a čo zakázané v ľudskom svete.

      Mali by u šteniatka vybudovať pozitívny vzťah k človeku, naučiť ho správnym hygienickým návykom, pokojnému správaniu v každom prostredí, zoznámiť ho s čo najviac situáciami a podnetmi v ľudskom svete - teda socializovať ho. Všetky náklady spojené so šteniatkom, teda náklady na krmivo, veterinára, kynologické pomôcky hradí naša škola. Viac informácií je na našej webstránke http://www.vodiacipes.sk/vychova.

 

 

 

Vieme, že v oblasti pomoci zdravotne znevýhodneným je financovanie vždy náročné, vy ste si ale vymysleli skvelý projekt „Adoptuj si psíka“ priblížte ho, prosím, našim čitateľom.

      Proces, v ktorom sa zo šteniatka stáva vodiaci pes od jeho počatia až po odovzdanie klientovi a tyflokynologický servis počas pracovného života vodiaceho psa je finančne veľmi náročný a príspevok z UPSVaRu pokryje iba zhruba 1/3 nákladov. Je nereálne, aby si človek so zrakovým postihnutím dofinancoval vodiaceho psa sám, preto sme pri našej práci odkázaní na finančnú pomoc od filantropicky zmýšľajúcich firiem a jednotlivcov. Jedným zo spôsobov dofinancovania našej činnosti je projekt ADOPCIA.

      Firma alebo súkromná osoba si môže „virtuálne adoptovať“ šteniatko, psa vo výcviku alebo chovnú sučku. Každý adoptívny rodič dostane okrem drobných darčekov (certifikát, fotografie psa) aj pravidelné e-mailové informácie, ako sa jeho „dieťaťu“ darí. Viac informácií a fotografie vybratých psíkov zaradených do tohto projektu sú na našej web stránke http://www.vodiacipes.sk/adoptujte-si-psika-z-vsvap

 

 

Môžem si u Vás dať vycvičiť svojho psa?

     Áno je to možné, pokiaľ daný pes spĺňa zdravotné a najmä povahové predpoklady na túto prácu. V prípade že máte záuje si preveriť túto možnosť, môže nás kontaktovať (viragova@vodiacipes.sk) a dohodnúť si bližšie podrobnosti.

 

Čo sa deje so psíkmi vo vašom programe, ktorí neprejdú hodnotením, alebo nie sú vhodné na túto prácu.
      Aj napriek účelovému chovu nie každý jedinec je vhodný na tento druh výcviku. Po dosiahnutí 1. roka života psíka sa robia preventívne zdravotné vyšetrenia a hodnotenia povahy, na základe ktorých sa rozhodne, či bude pes zaradený do tréningu alebo bude vyradený. Vyradeným jedincom hľadáme nový domov v rodinách, kde sa z nich stávajú domáci miláčikovia.

 

 Ďakujeme krásne za rozhovor ak máte otázky kontaktujte:

www.vodiacipes.sk

autor: tím Infora

Načítavam