Čoraz viac ľudí ostáva v situácii, keď sa v rodine objaví ochorenie alebo zdravotné znevýhodnenie. Prichádza buď náhle, ako akútne ochorenie, alebo postupne, príbuzný je dlhodobo chorý a pomaly stráca sily. Vtedy sú členovia rodiny postavení pred otázku či opatrovať doma alebo umiestniť zdravotne znevýhodneného do zariadenia. Všetko samozrejme záleží od vážnosti diagnózy, časových, psychických či finančných možností rodiny.

         My by sme vám opäť v sérii článkov chceli priblížiť možnosti starostlivosti domácej ale aj inštitucionalizovanej a v prípade, že opatrujete a ošetrujete doma jednotlivé tipy a techniky, ktoré môžu pomôcť.

 

Možnosti starostlivosti

 

1. Situácia: váš blízky je prepustený z nemocnice alebo iného zariadenia, doma si vyžaduje naďalej opatrovateľskú, ošetrovateľskú starostlivosť a táto situácia je pre vás nová

2. Situácia: keď je blízky chorý dlhodobo, je doma, je vedený u odborného lekára ale jeho stav sa postupne zhoršuje a vy potrebujete pomôcť v starostlivosti o neho

         

          V prípade, že je váš blízky v nemocnici a jeho stav si bude aj po prepustení vyžadovať neustálu starostlivosť je dobré ešte pred prepustením kontaktovať sociálnu sestru v danom zdravotníckom zariadení kde je hospitalizovaný. Nemocnica by sestru mala mať. Ak nie je sociálna sestra mala by byť sociálna pracovníčka.  Čo je veľmi dôležité je neustále sa pýtať nakoľko skúsenosť je taká, že väčšinou tieto informácie automaticky nedostanete. Sestra by vás mala informovať o vážnosti stavu a o možnosti sociálnej starostlivosti. Vypýtajte si kontakt na ADOS (agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ), ktorá pomôže prvé dni po hospitalizácii kým sa vy rozhodnete ako ďalej. Ak nebudú vedieť kontakt poskytnúť (čo by sa nemalo stať) ostáva vám už len hľadať vhodnú na internete. Tu je pre istotu zoznam všetkých v SR http://www.asociacia-ados-v-sr.estranky.sk/

         Spomenuté je veľmi dôležité mať vybavené ešte predtým než vám blízkeho prepustia domov aby ste nezostali v situácii, že nebudete vedieť čo robiť a ako ho ošetrovať. ADOS je prvým kontaktom medzi vami a chorým po prepustení. Je to forma domácej ošetrovateľskej služby. To znamená, že rieši ošetrovanie nie opatrovanie !

         Ak chcete mať túto službu hradenú zo zdravotného poistenia musíte požiadať  ošetrujúceho lekára,  praktického lekára alebo lekára  špecialistu, ktorý vášho príbuzného ošetruje aby písomne požiadal o túto službu. Akceptuje sa aj písomná žiadosť lôžkového oddelenia keď opúšťa chorý nemocnicu. Záleží však v akej je príbuzný poisťovni lebo nie každá prepláca všetky úkony danej Adoske. Reálne to bohužiaľ často vyzerá tak, že je ošetrovanie hradené len čiastočne zo zdravotného poistenia.  Ak túto starostlivosť predpíše lekár Ados dochádza vždy v dohodnutom dni a čase. Ak sa budete o ADOS hlásiť sám a kontaktujete ich bez písomného požiadania o túto službu od lekára musíte si ju plne hradiť sami.

         Ados vám následne keď príde k vám domov, aj zhodnotí stav príbuzného a poradí čo je pre neho najlepšie. Nezabúdajte sa pýtať !!! Pýtať sa treba čo najviac lebo kto sa veľa pýta veľa sa dozvie. Chcite vedieť názor sestry čo by vám odporučila a diskutujte s ňou čo ste schopný zvládnuť sami a čo nie. Na základe toho sa neskôr budete môcť rozhodnúť či voliť domáce opatrovanie alebo inštitucionalizovanú starostlivosť v zariadení.

 

 

 

         Ako sme spomenuli Ados zahŕňa ošetrovanie poprípade aj fyzioterapiu.  Ich úlohou je ošetrovanie rán, čistenie a výmena katétrov, vývodov, preväzy, injekčné podávanie liekov, zavádzanie a odstránenie sondy a iné. Potrebná je však aj opatrovateľská starostlivosť. Po zhodnotení stavu a vašich možností je možné rozhodnúť sa pre opatrovateľskú službu alebo opatrovanie. Obe si opíšeme.  

opatrovateľská služba – poskytuje opatrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí

  • pri úkonoch sebaobsluhy - stravovanie, pitný režim, prebaľovanie, obliekanie
  • pri úkonoch starostlivosti o domácnosť – nákup potravín, príprava jedla, upratanie, pranie, žehlenie, starostlivosť o lôžko
  • pomoc pri základných sociálnych aktivitách – doprovod k lekárovi, vybavenie úradných záležitostí, doprovod pri prechádzke, predčítanie

 

Ako vybaviť opatrovateľskú službu a aké je financovanie ?

         Môžete si priamo bez žiadosti o príspevok vybrať súkromnú opatrovateľskú službu, ktorú si sami nájdete na internete a budete ju hradiť hodinovo podľa ich cenníka. Druhá možnosť je požiadať o príspevok na opatrovateľskú službu. Treba podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na obecný alebo miestny úrad. Bežne žiadosť nájdete na stránkach týchto úradov v sekcii sociálne služby alebo ŤZP, občan so zdravotným znevýhodnením.

         Napríklad tu je žiadosť http://www.region-bsk.sk/ziadosti-a-tlaciva.aspx a pod žiadosťou je aj tlačivo  „Lekársky nález“, ktorý  musí byť ako príloha k žiadosti a nie starší ako 6 mesiacov. Niektorým obecným úradom stačí bežná zdravotná dokumentácia, ktorú máte. Následne po podaní prebehne sociálne šetrenie o stupni odkázanosti. Chorý musí mať najmenej II. stupeň aby mal nárok na príspevok.  Ak vám príspevok uznajú dajú vám väčšinou na výber z obecných opatrovateľských služieb - obec či mesto poskytujú opatrovateľskú službu za dotované ceny, nakoľko sú financované z rozpočtu a ceny si určujú všeobecne záväzným nariadením, na ktorom sa dohodnú.

          „Ide o obligatórnu sociálnu službu, ktorú je obec povinná klientovi poskytnúť alebo zabezpečiť, ak je klient na ňu odkázaný,“ vraví Barbora Petrová z tlačového odboru rezortu práce. Zákon pritom ochraňuje klientov s nízkymi príjmami pred úhradou neprimeranou ich príjmu a majetku a pokiaľ klient nemá dostatočný príjem, neplatí žiadnu úhradu alebo platí len čiastočnú úhradu. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí totiž jej prijímateľovi zostať minimálne 1,4-násobok sumy životného minima. (zdroj: peniaze.pravda.sk, 24.9.2014). Taktiež vám ponúknu aj súkromné opatrovateľské služby, ktoré majú možnosť čiastočnej úhrady z príspevku, ktorý vám schválili.

         Čo je ale dôležité a nezabúdame, že opatrovateľská služba nezabezpečuje ošetrovanie. Čiže stále je potrebné mať pri príbuznom pokiaľ si to jeho stav vyžaduje zabezpečenú aj Ados. Niektoré súkromné opatrovateľské služby už majú vo svojich službách ponuku zdravotníckych ošetrení a zamestnávajú aj sestry. Je teda treba nájsť a zistiť si čo vyjde lacnejšie. Či mať zvlášť Adosku a zvlášť opatrovateľskú službu alebo opatrovateľskú službu, ktorá ponúka aj výjazdy sestry.

         Okrem ADOS fungujú aj mobilné hospice. Poskytujú taktiež ošetrovateľskú starostlivosť, ošetrujú klientov v terminálnom štádiu a väčšinou sú bezplatné a fungujú na príspevkoch ľudí z 2%.  Je možné si prezistiť aj túto formu. Ak máte blízkeho a finančne neviete zvládnuť Adosku lebo príspevok vám neschválili, skúste kontaktovať niektorý z mobilných hospicov.

 

 

 

Opatrovanie

         V tomto prípade ste sa rozhodli, že sa stanete vy ako rodinný príslušník opatrovateľom. Opatrovateľ, je rodinný príslušník alebo osoba žijúca v jednej domácnosti a vykonáva všetky opatrovateľské činnosti. Ako opatrovateľ máte nárok na Peňažný príspevok na opatrovanie.

         Sú dva druhy žiadostí. Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý nepoberá dôchodkové dávky alebo dávky výsluhového zabezpečenia. A druhá pre žiadateľa, ktorý poberá dôchodkové dávky alebo dávky výsluhového zabezpečenia.

         Obe nájdete tu http://www.upsvar.sk/obcan-so-zdravotnym-postihnutim-1/kompenzacie-tazkeho-zdravotneho-postihnutia/tazko-zdravotne-postihnuty-odkazany-na-pomoc-druhych/ziadost-o-penazny-prispevok-na-opatrovanie.html?page_id=270461&urad=231735

         Žiadosť sa potom podáva na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska osoby, ktorá žiada. Opatrovaná osoba musí mať vek najmenej 6 rokov. Skôr o neho žiadať nie je možné. Tento príspevok vám neposkytnú ak už chorý poberá príspevok na osobnú asistenciu, ak sa mu poskytuje opatrovateľská služba na viac ako 8 hodín mesačne ak je mu poskytovaná týždenná alebo celoročná sociálna služba. Na tomto linku nájdete kompletne rozpísané informácie o príspevku na opatrovanie aj jeho výšky, ktoré sú rôzne. https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-opatrovanie/

 

 

        

         Po schválení príspevku sa stávate opatrovateľom, ktorý zabezpečuje všetky činnosti opatrovania. Rodinný príslušník často absolvuje opatrovateľský kurz poprípade sa zaučí na základné zdravotné úkony. Popri poberaní príspevku môžete využiť aj maximálne 8 hodín opatrovateľskej služby mesačne. (jej vybavenie sme si písali vyššie) taktiež môže príbuzný navštevovať denný stacionár ale maximálne 20 hodín týždenne. Zas ale záleží od stupňa odkázanosti, ktorý mu prisúdia.  Opatrovateľ často využíva služby ADOS (ale už ako samoplatca kedže priznaním opatrovateľského príspevku stráca nárok na príspevok.) Alebo môže využiť služby mobilného hospicu. Finančne pomôcť si môže poberaním 2% ak má založené občianske združenie  nakoľko opatrovateľský príspevok nestačí. Taktiež zapojením sa do rôznych darcovských portálov ako https://ludialudom.sk/ a iné, kde zverejníte na čo konkrétne potrebujete financie a ľudia zbierajú.

 

Zhrnutie:

  • Pre zdravotné úkony -  potrebujete v domácnosti  ADOS, mobilný hospic
  • Pre opatrovanie doma - domácu oparovateľskú službu, alebo vy ako opatrovník

          Na záver, zoznam  domácich opatrovateľských služieb nájdete jednoducho zadaním do google „domáca opatrovateľská služba“. Dúfame, že článok vám trochu ujasnil ako postupovať pri prepustení z nemocnice alebo zhoršení stavu kedy blízky začína byť odkázaný viac na starostlivosť vašu alebo druhej osoby.

V nasledujúcich článkoch si opíšeme starostlivosť o chorého doma.

Ak  by ste sa chceli niečo opýtať, poprípade  doplniť  informácie otvorte tému v diskusnom fóre a môžeme si navzájom poradiť.

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:

www.upsvar.sk

employment.qov.sk

https://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/330943-o-opatrovatelku-mozete-poziadat-na-obecnom-urade/

http://www.abios.gr/en/%CE%A6%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%91

 

 

 

autor: Mgr. Nataša Cvengrošová

 

 

 

 

 

 

 

Načítavam